Interjú Daniel Hager profi retusőrrel, a Boutique Retouching tulajdonosával.

Daniel Hager profi retusőr

Daniel Hager BOUTIQUE RETOUCHING CEO

WINNER – Beauty & Fashion Retouching award (MASTER PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION UK) 2015

Award Of Excellence Winner – Beauty & Fashion Retouching award (MASTER PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION UK) 2014

Beszélgettünk retus témakörben többeket foglalkoztató kérdésekről. Biztos vagyok, hogy mindenkit érdekel, miként gondolkodik egy profi retusőr. Az interjút angol és magyar nyelven osztom meg veletek.

What you prefer when you make perfect skin? What is your favourite tool and why use it? Possible to make perfect skin texture in easily or it’s difficult?

There are two tools I use the most, hands down! These are the healing brush, mostly with pen pressure to adjust the size, and the regular brush to work on masks or for dodging and burning. While I like to use the healing brush with pen pressure active I prefer using the brush without pen pressure.

Mit preferálsz a tökéletes bőr elkészítésekor? Mi a kedvenc eszközöd és miért azt használod? Lehet könnyen elérni tökéletes bőr textúrát vagy ez nehéz?

Két eszközt használok legtöbbet. Egyik a Healing Brush (javító ecset), többnyire tollnyomással a méretet beállítva, a másik pedig a szokásos ecset eszközzel dolgozva a maszkokon  vagy a Dodge & Burn-ön. Bár szeretem használni a javító ecsetetet tollnyomással, de jobban preferálom az ecset toll nélküli használatát.

When we talking about color harmony/ colors and tones and shadows & lightings, what do you think first? How much do you think these are important? What do you advise others to do?

Colors Hues, color contrast and the overall contrast can have the most impact on an image by far. Therefore I often start thinking about these changes right from the start. When I start with an image in photoshop, I might already have mapped out a strategy for the color and will be starting by figuring out how to implement these changes and to see how what I had in mind might translate to using the tools in Photoshop.

5 tipp a jobb színkorrekcióért
Amikor a színek harmóniájáról/ színekről és tónusokról, valamint árnyékokról és fényekről beszélünk, mire gondolsz először? Szerinted mennyire fontosak ezek? Mit javasolsz másoknak?

A színárnyalatok, a színek kontrasztja és a teljes kontraszt van a legnagyobb hatással a képekre. Ezért gyakran már az elején gondolkodok ezeken a változtatásokon. Amikor elkezdek dolgozni egy képpel Photoshop-ban, lehet hogy már van tervem a színekre, és azzal kezdem, hogyan tudom végrehajtani ezeket a változtatásokat, és hogy milyen eszközöket fogok használni.

Your work is very professional. What is the first for you? Do you work like as retoucher who work to somebody or you love to do your own work? Maybe the teaching is better for you?

Running a retouching business I have to consider, there are tasks that just pay the bills while others might be more fun and more fulfilling. Working in a professional / corporate environment there will be certain expectations without someone expressing there appreciation. With teaching, I can see the impact of what I teach first hand. Currently I would not want to miss doing both!

Nagyon profin dolgozol. Mi az első számodra? Retusőrként dolgozol másoknak vagy inkább a saját munkáidat szereted csinálni? Vagy inkább a tanítás a jobb?

Egy üzleti alapú retusálást meg kell fontolnom, vannak feladatok, amik csak a számlák fizetésére szolgálnak, míg mások szórakoztatóbbak és teljesíthetőbbek. A profi retusálás megrendeléskor bizonyos elvárásokkal jár, anélkül, hogy kifejeznék elismerésüket. A tanítás során látom, hogy milyen hatással van másokra, amit közvetlenül nekik tanítok. Jelenleg egyiket sem akarom abbahagyni!

Who is your idols? I think photographer and retouchers too.

I remember times, when I had retouching idols. But I have to tell you, looking up to others often leaves you in a vulnerable position, often dismissing your own skills and potentials. So, I stepped away from these views. Why should someone else be better than you anyways? We should all focus on unlocking our own potentials. Only the sky is the limit!

Kik a példaképeid? Gondolok itt fotósokra és retusőrökre egyaránt.

Emlékszem azokra az időkre, amikor voltak retusőr példaképeim. De meg kell mondjam, felnézve másokra gyakran sebezhető maradsz, megtagadod saját képességeidet és lehetőségeidet. Szóval kiléptem ezekből a nézetekből. Miért legyél valaki más, mint aki egyébként vagy? Mindannyian arra összpontosítunk, hogy saját lehetőségeinket kiaknázzuk. A határ az ég!

What is your opinion about background changing? Do you use it often? More people have problem when have to replace background around of hair. Do you have favourite technic to fix it?

From experience, it does not always need a full background replacement. Often, we just want to change the color and tone to enhance the image. Then, precision of a cut-out is not as critical as if a subject has to go on a completely new and unrelated background. In such cases, the newly added “select subject feature” seems to be one of the fastest route to one’s goal.

Mi a véleményed a háttér cseréről? Gyakran használod? Több embernek van problémája, ha a haj körül kell cserélnie a hátteret. Van kedvenc technikád erre?

Tapasztalataim alapján nem mindig szükséges a teljes háttércsere. Gyakran csak a színeket és a tónusokat akarjuk megváltoztatni, hogy fokozzuk a kép hangulatát. Ezután a kivágás pontossága nem olyan kritikus, mintha a témának egy teljesen új és nem összefüggő hátteret kellene kapnia.

What do you think about hair retouching and digital manipulation? Is it important and useful or it’s looks fake?

As with many things, there is hair retouching and there is hair retouching. I personally think, that everything that is done to go on product packaging for hair products looks totally overdone and fake. That said, this is mostly by client request! Hopefully, some brand will adopt a more natural-looking strategy and along with it we will see change in the industry and more naturally retouched images.

Mit gondolsz a haj retusálásáról és a digitális manipulációról? Fontos és hasznos, vagy műnek hat?

Mint sok más dolog, létezik haj retusálás és haj retusálás. Én személy szerint úgy gondolom, hogy minden kép, ami valamilyen hajtermék csomagolására kerül, túlzottnak és műnek néz ki. Ez azt jelenti, hogy többnyire az ügyfél kérésére van! Remélhetőleg néhány márka egy természetesebb megjelenést fog követni és ezzel együtt változásokat fogunk látni az iparágban és természetesen a retusált képekben is.

What is your favourite hardwares which you use when you do retouching?

There are tools that are mandatory to deliver quality retouching work: A good monitor (calibrated) and a Wacom tablet. Technically I could retouch without it but oh man, that would slow me down so much!

Another piece of hardware I would not want to miss is my Logitech G13 keypad which has all my shortcuts mapped to it. I prefer using this for ergonomic reasons over using a regular keyboard.

Mi a kedvenc számítástechnikai eszközöd, amit retusálás során használsz?

Vannak olyan eszközök, amelyek kötelezőek a minőségi retusáláshoz: egy jó kalibrált monitor és egy Wacom digitális rajztábla. Technikailag tudnék retusálni ezek nélkül is, de hé ember, ez annyira lelassítana engem! Egy másik eszköz, amit nem tudok kihagyni, az a Logitech G13 kezelő billentyűzet, amihez az összes gyors funkcióm hozzá van rendelve. Ergonómiai okokból inkább a szokásos billentyűzetet szeretem használni.